przystanek

Miejski Zakład Komunikacji
Sp. z o.o. w Kutnie

 
ul. Cmentarna 1, 99-300 Kutno
24 / 254 70 55

 

 

Taryfa przewozowa

Zarządzenie nr. 82/2018 Prezydenta Miasta Kutno z dnia 13 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany taryfy opłat za przewóz oraz innych opłat, za usługę świadczoną przez Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. w Kutnie w zakresie publicznego transportu zbiorowego - czytaj

 

Załącznik do Zarządzenia Nr 82/2018 Prezydenta Miasta Kutna z dnia 13.06.2018 r. - obowiązuje od 1.07.2018 r.

Taryfa opłat za przewóz oraz innych opłat, za usługę świadczoną przez Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o. o. w Kutnie w zakresie publicznego transportu zbiorowego

 • 1. Przewóz świadczony przez Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. w Kutnie
  w ramach publicznego transportu zbiorowego odbywa się na podstawie dokumentów przewozu (biletów) oznaczonych nazwą gminy „Miasto Kutno” oraz jej herbem.
 • 2.1. Opłaty za przewóz osób określają poniższe tabele:

CENY BILETÓW JEDNORAZOWYCH

uprawniających pasażera do korzystania z przewozu dowolną liczbą środków transportu, na dowolnie wybranych liniach (bilet przesiadkowy), w określonym czasie:

1 maksymalny czas przewozu, liczony od momentu skasowania biletu, wynosi 40 minut;

2  maksymalny czas przewozu, liczony od momentu skasowania biletu, wynosi 60 minut.

RODZAJE BILETÓW

OBSZAR OBOWIĄZYWANIA BILETÓW

I STREFA1

II STREFA1

DWUSTREFOWY2

Bilet normalny – bilet uprawniający do korzystania z przewozu bez obowiązku posiadania dodatkowych uprawnień:

2,60 zł

3,00 zł

4,60 zł

Bilet ulgowy - bilet uprawniający do korzystania z przewozu z ulgą w wysokości 50% ceny biletu normalnego, ważny z dokumentem potwierdzającym posiadane uprawnienie:

1,30 zł

1,50 zł

2,30 zł

Bilet normalny zakupiony u kierowcy – bilet uprawniający do korzystania z przewozu bez obowiązku posiadania dodatkowych uprawnień:

3,00 zł

3,00 zł

5,00 zł

Bilet ulgowy zakupiony u kierowcy - bilet uprawniający do korzystania z przewozu z ulgą w wysokości 50% ceny biletu normalnego zakupionego u kierowcy, ważny z dokumentem potwierdzającym posiadane uprawnienie:

1,50 zł

1,50 zł

2,50 zł

 

CENY BILETÓW 24-GODZINNYCH

uprawniających pasażera do korzystania z przewozu dowolną liczbą środków transportu, na dowolnie wybranych liniach, w czasie 24 godzin liczonym od momentu skasowania biletu.

RODZAJE BILETÓW

OBSZAR OBOWIĄZYWANIA BILETÓW

I STREFA

II STREFA

DWUSTREFOWY

Bilet normalny – bilet uprawniający do korzystania z przewozu bez obowiązku posiadania dodatkowych uprawnień:

8,00 zł

-

12,00 zł

Bilet ulgowy - bilet uprawniający do korzystania z przewozu z ulgą w wysokości 50% ceny biletu normalnego, ważny z dokumentem potwierdzającym posiadane uprawnienie:

4,00 zł

-

6,00 zł

Bilet normalny zakupiony u kierowcy – bilet uprawniający do korzystania z przewozu bez obowiązku posiadania dodatkowych uprawnień:

8,40 zł

-

12,40 zł

Bilet ulgowy zakupiony u kierowcy - bilet uprawniający do korzystania z przewozu z ulgą w wysokości 50% ceny biletu normalnego zakupionego u kierowcy, ważny z dokumentem potwierdzającym posiadane uprawnienie:

4,20 zł

-

6,20 zł

 

CENY BILETÓW MIESIĘCZNYCH

uprawniających pasażera do korzystania z przewozu dowolną liczbą środków transportu na dowolnie wybranych liniach w określonym miesiącu kalendarzowym.

RODZAJE BILETÓW

OBSZAR OBOWIĄZYWANIA BILETÓW

I STREFA

II STREFA

DWUSTREFOWY

BILET IMIENNY - bilet zawierający dane osobowe pasażera, uprawnionego do korzystania z przewozu

Bilet normalny – bilet uprawniający do korzystania z przewozu bez obowiązku posiadania dodatkowych uprawnień:

70,00 zł

80,00 zł

120,00 zł

Bilet ulgowy – bilet uprawniający do korzystania z przewozu z ulgą w wysokości 50% ceny biletu normalnego, ważny z dokumentem potwierdzającym posiadane uprawnienie:

35,00 zł

40,00 zł

60,00 zł

BILET NA OKAZICIELA - bilet uprawniający pasażera - posiadacza biletu, do korzystania z przewozu

Bilet normalny – bilet uprawniający do korzystania z przewozu bez obowiązku posiadania dodatkowych uprawnień:

100,00 zł

120,00 zł

200,00 zł

 1. Strefy obowiązywania biletów, o których mowa w ust. 1 określa poniższa tabela:


 

WYKAZ PRZYSTANKÓW W STREFACH BILETOWYCH

Linia


STREFA I


STREFA II


Pierwszy przystanek


Ostatni przystanek


Pierwszy przystanek


Ostatni przystanek


1


Graniczna/pętla


Lotnicza; Objazdowa


Nowa Wieś I


Strzegocin


2


Wyłącznie I strefa


-


3


Wyłącznie I strefa


-


4


Wyłącznie I strefa


-


5


Kuczków II


Bielawki


Bielawki 26


Sieraków pętla


7


Wyłącznie I strefa


-


9


Dworzec PKP


Bielawki


Bielawki 26


Sieraków pętla


10


Wyłącznie I strefa


-


11


Wyłącznie I strefa


-


12


Graniczna/pętla


Woźniaków kościół


Woźniaków II


Zieleniew Pętla


13


Batorego/pętla


Łęczycka/Żeromskiego


Dudki/Objazdowa


Byszew


14


Batorego/pętla


Jesienna; Bielawki


Gołębiewek I; Bielawki 26


Ryków pętla; Krzesin; Sieraków pętla


31


Dworzec PKP


SHRO


Gołębiew


Głogowiec II


35


Dworzec PKP


Objazdowa


Nowa Wieś I


Strzegocin


36


Dworzec PKP


Skrajna


Malina I


Mnich pętla


37


Dworzec PKP


Kościuszki/Aquapark N/Ż


Sieciechów


Muchnów pętla

       

 1. Opłata za przewóz rzeczy o rozmiarach powyżej 60 x 40 x 20 cm (48 litrów), w tym wózków (z wyjątkiem wózków inwalidzkich) lub zwierzęcia jest równa opłacie odpowiadającej biletowi jednorazowemu, normalnemu, na I strefę. Nie podlegają opłacie instrumenty muzyczne przewożone przez uczniów szkół oraz małe zwierzęta trzymane na rękach lub kolanach.

 

 • 3.1. Opłaty dodatkowe ustala się w następującej wysokości:
 • za przejazd bez odpowiedniego dokumentu przewozu – 130,00 zł, a w przypadku natychmiastowej zapłaty lub w terminie wskazanym w wezwaniu do zapłaty – 91,00 zł;
 • za przejazd bez ważnego dokumentu poświadczającego uprawnienie do bezpłatnego albo ulgowego przejazdu – 104,00 zł, a w przypadku natychmiastowej zapłaty lub w terminie wskazanym w wezwaniu do zapłaty – 72,80 zł;
 • za przejazd bez dokumentu przewozu rzeczy lub zwierzęcia albo naruszenie przepisów
  o ich przewozie – 52,00 zł, a w przypadku natychmiastowej zapłaty lub w terminie wskazanym
  w wezwaniu do zapłaty – 36,40 zł;
 • za spowodowanie, bez uzasadnionej przyczyny, zatrzymania lub zmiany trasy środka transportu
  – 390,00 zł;
 1. Opłatę manipulacyjną pobieraną w przypadku zwrotu lub umorzenia opłaty dodatkowej, ustala się w wysokości 10% odpowiedniej opłaty dodatkowej, o której mowa w ust. 1.

 

 • 4. Wykaz uprawnionych do korzystania z przewozów bezpłatnych wraz z dokumentami potwierdzającymi nadane uprawnienia przedstawia poniższa tabela:

 

LP

UPRAWNIENI

DOKUMENT POTWIERDZAJĄCY UPRAWNIENIE

1.

Posłowie i senatorowie RP.

Legitymacja poselska lub senatorska.

2.

Inwalidzi wojenni i wojskowi, przewodnik towarzyszący inwalidzie wojennemu lub wojskowemu zaliczonemu
do I grupy inwalidzkiej.

Książeczka inwalidy wojennego (wojskowego).

3.

Osoby niewidome i ociemniałe oraz towarzyszący
im przewodnicy.

Orzeczenie stwierdzające niepełnosprawność z powodu stanu narządu wzroku wraz z dokumentem potwierdzającym tożsamość lub legitymacja cywilnej niewidomej ofiary działań wojennych; w przypadku psa przewodnika – certyfikat potwierdzający status psa przewodnika.  

4.

Dzieci do ukończenia 4 roku życia.

Dokument potwierdzający wiek dziecka.

5.

Osoby, które ukończyły 70 rok życia.

Dokument potwierdzający wiek osoby.

6.

Osoby posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności oraz towarzyszący im przewodnicy.

Orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności
wraz z dokumentem potwierdzającym tożsamość
lub legitymacja dokumentująca znaczny stopień  niepełnosprawności.

7.

Dzieci i młodzież:

- o specjalnych potrzebach edukacyjnych (posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego) uczęszczające do przedszkoli i szkół ogólnodostępnych, a także do przedszkoli, szkół i placówek specjalnych lub klas integracyjnych;

- z niepełnosprawnością ruchową do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej/ponadgimnazjalnej;

oraz towarzyszący im rodzic lub opiekun.

Legitymacja przedszkolna/szkolna dziecka/ucznia niepełnosprawnego lub legitymacja szkolna ucznia wraz
z posiadanym orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczeniem o niepełnosprawności ruchowej.

8.

Zasłużeni honorowi dawcy krwi.

Legitymacja Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi.

9.

Osoby objęte „Kutnowską Kartą Dużej Rodziny 3+”

Kutnowska Karta Dużej Rodziny 3+ wraz z dokumentem potwierdzającym tożsamość.

10.

Podróżujący w umundurowaniu funkcjonariusze Policji, Straży Miejskiej w Kutnie i żołnierze Żandarmerii  Wojskowej.

Legitymacja służbowa.

11.

Pracownicy, emeryci i renciści Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. z o.o. w Kutnie oraz członkowie rodzin pracowników w zakresie ustalonym w Układzie Zbiorowym Pracy.

Legitymacja pracownicza lub członka rodziny,
a w przypadku emerytów i rencistów zaświadczenie wydane przez MZK Sp. z o.o. w Kutnie wraz
z dokumentem potwierdzającym tożsamość.

12.

Osoby kontrolujące MZK Sp. z o.o. w Kutnie w imieniu Miasta Kutno oraz osoby kontrolujące bilety
i uprawnienia w trakcie przeprowadzania czynności kontrolnych.   

Upoważnienie wydane przez Prezydenta Miasta Kutno; identyfikator wydany przez MZK Sp. z o.o. w Kutnie.

13.

Dzieci i młodzież objęte obowiązkiem szkolnym
do ukończenia szkoły podstawowej/gimnazjum, uczęszczające do szkół położonych na terenie Gminy Kutno i Gminy Krzyżanów, w ramach transportu
do szkoły i z powrotem.

Legitymacja szkolna.

 

 • 5. Wykaz uprawnionych do korzystania z przewozów na podstawie biletów ulgowych wraz dokumentami potwierdzającymi nadane uprawnienia przedstawia poniższa tabela:

 

LP

UPRAWNIENI

DOKUMENT POTWIERDZAJĄCY UPRAWNIENIE

1.

Kombatanci i inne osoby uprawnione na podstawie ustawy
z dnia 24.01.1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego.

Legitymacja kombatancka lub legitymacja osoby represjonowanej.

2.

Studenci studiów wyższych uprawnieni na podstawie ustawy
z dnia 27.07.2005 r. prawo o szkolnictwie wyższym oraz słuchacze kolegiów pracowników służb społecznych uprawnieni na podstawie ustawy z dnia 14.12.2016 r. Prawo oświatowe.

Legitymacja studencka; legitymacja szkolna słuchacza kolegium.

3.

Weterani poszkodowani pobierający rentę inwalidzką
z tytułu urazów lub chorób powstałych w związku
z udziałem w działaniach poza granicami państwa na podstawie ustawy z dnia 19.08.2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa.

Legitymacja weterana poszkodowanego wraz
z legitymacją emeryta - rencisty.

4.

Dzieci po ukończeniu 4 roku życia i młodzież do ukończenia szkoły ponadpodstawowej/ponadgimnazjalnej, nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia.

Dokument stwierdzający wiek dziecka; w przypadku dzieci
i młodzieży w wieku szkolnym legitymacja szkolna.

5.

Emeryci oraz renciści.

Legitymacja emeryta - rencisty z dowodem potwierdzającym tożsamość.

 

 

do góry