Rozkład jazdy:

       

 

Miejski Zakład Komunikacji
Sp. z o.o. w Kutnie

 
ul. Cmentarna 1, 99-300 Kutno
24 / 254 70 55

 

 

Taryfa przewozowa

Zarządzenie nr. 149/2017 Prezydenta Miasta Kutno z dnia 11 września 2017 r. w sprawie zmiany taryfy opłat za przewóz oraz innych opłat, za usługę świadczoną przez Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. w Kutnie w zakresie publicznego transportu zbiorowego - czytaj

 

Załącznik do Zarządzenia nr 60/2016 Prezydenta Miasta Kutna z dnia 19.04.2016 r.

Taryfa opłat za przewóz oraz innych opłat,za usługę świadczoną przez Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o. o. w Kutnie w zakresie publicznego transportu zbiorowego

§1. Przewóz świadczony przez Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. w Kutnie w ramach publicznego transportu zbiorowego odbywa się na podstawie dokumentów przewozu (biletów) oznaczonych nazwą gminy „Miasto Kutno” oraz jej herbem.

§2. 1. Opłaty za przewóz osób określają poniższe tabele:

CENY BILETÓW JEDNORAZOWYCH
uprawniających pasażera do jednorazowego przejazdu autobusem na jednej dowolnie wybranej linii
RODZAJE BILETÓW OBSZAR OBOWIĄZYWANIA BILETÓW
I STREFA II STREFA DWUSTREFOWY
Bilet normalny – bilet nie wymagający posiadania dodatkowych uprawnień:

2,60 zł

2,80 zł 4,30 zł
Bilet ulgowy - bilet uprawniający do przejazdu z ulgą w wysokości 50% ceny biletu normalnego, ważny z dokumentem potwierdzającym posiadane uprawnienie: 1,30 zł 1,40 zł 2,15 zł
Bilet normalny zakupiony u kierowcy – bilet nie wymagający posiadania dodatkowych uprawnień: 3,00 zł 2,80 zł 4,50 zł
Bilet ulgowy zakupiony u kierowcy - bilet uprawniający do przejazdu z ulgą w wysokości 50% ceny biletu normalnego zakupionego u kierowcy, ważny z dokumentem potwierdzającym posiadane uprawnienie:

1,50 zł

1,40 zł 2,25 zł

 

CENY BILETÓW MIESIĘCZNYCH
uprawniających pasażera do wielokrotnego przejazdu autobusem

RODZAJE BILETÓW

OBSZAR OBOWIĄZYWANIA BILETÓW

I STREFA

II STREFA

DWUSTREFOWY

BILET IMIENNY

zawierający dane osobowe pasażera:

Bilet normalny na 1 linię – bilet uprawniający do przejazdu na jednej określonej linii, nie wymagający posiadania dodatkowych uprawnień:

70,00 zł

80,00 zł

108,00 zł

Bilet ulgowy na 1 linię - bilet uprawniający
do przejazdu na jednej określonej linii z ulgą
w wysokości 50% ceny biletu normalnego na 1 linię, ważny z dokumentem potwierdzającym posiadane uprawnienie:

35,00 zł

40,00 zł

54,00 zł

Bilet normalny na wszystkie linie – bilet uprawniający do przejazdu na dowolnie wybranych liniach, nie wymagający posiadania dodatkowych uprawnień:

90,00 zł

-

150,00 zł

Bilet ulgowy na wszystkie linie - bilet uprawniający do przejazdu na dowolnie wybranych liniach z ulgą w wysokości 50% ceny biletu normalnego na wszystkie linie, ważny z dokumentem potwierdzającym posiadane uprawnienie;:

45,00 zł

-

75,00 zł

BILET NA OKAZICIELA
uprawniający do przejazdu osobę, okazującą bilet podczas kontroli:

Bilet na 1 linię - bilet uprawniający do przejazdu na jednej określonej linii:

90,00 zł

-

140,00 zł

Bilet na wszystkie linie - bilet uprawniający do przejazdu na dowolnie wybranych liniach

130,00 zł

-

175,00 zł

 
2. Strefy obowiązywania biletów, o których mowa w ust. 1, określa poniższa tabela:

WYKAZ PRZYSTANKÓW W STREFACH BILETOWYCH

LINIA

STREFA I

STREFA II

Pierwszy przystanek

Ostatni przystanek

Pierwszy przystanek

Ostatni przystanek

4

Wyłącznie I strefa

-

5

Kuczków cmentarz

Bielawki

Bielawki 26

Sieraków pętla

6

dworzec PKP

Skrajna

Malina I

Skórzewa I

7

Azory PKP

Aquapark

Sieciechów

Muchnów pętla; Muchnice Nowe

8

dworzec PKP

Łąkoszyńska 226; Lotnicza

Zawady; Żakowice

Mieczysławów; Krzyżanów

8K

dworzec PKP

Łąkoszyńska 226

Zawady

Ktery SK

9

dworzec PKP

Bielawki

Bielawki 26

Sieraków pętla

10

Dybów pętla

Kotliska

Sokół

Krzyżanów

11

Sklęczki/osiedle

SHRO

Gołębiew

Głogowiec; Gołębiewek szkoła

12

Graniczna pętla

Woźniaków kościół

Woźniaków II

Wysoka Wielka II

13

Szpitalna/bloki

Łęczycka/Żeromskiego

Dudki

Byszew

14

Batorego pętla

Jesienna

Gołębiewek I

Ryków pętla

15

Raszewska pętla

Objazdowa

Nowa Wieś I

Ktery szkoła

16

Jesienna

Kotliska

Kaszewy

Kaszewy Kościelne

Gołębiewek I

Ryków pętla

G

-

Wyłącznie II strefa

K

-

Wyłącznie II strefa

M

-

Wyłącznie II strefa

5S

Granice administracyjne Miasta Kutno

Granice administracyjne Gminy Kutno

8S

-

Wyłącznie II strefa

10S

-

Wyłącznie II strefa

12S

Zbożowa

Zbożowa

Adamowice

Byszew szkoła

15S

Objazdowa

Raszewska pętla

Byszew

Nowa Wieś I

16S

-

Wyłącznie II strefa

 

3. Opłata za przewóz bagażu o rozmiarach powyżej 60x40x20 cm (48 litrów), wózków (z wyjątkiem wózków inwalidzkich) lub zwierzęcia jest równa opłacie odpowiadającej biletowi jednorazowemu, normalnemu, na I strefę. Nie podlegają opłacie instrumenty muzyczne przewożone przez uczniów szkół oraz małe zwierzęta trzymane na rękach lub kolanach.

§3.1. Opłaty dodatkowe ustala się w następującej wysokości:

1) za przejazd bez odpowiedniego dokumentu przewozu – 130,00 zł, a w przypadku natychmiastowej zapłaty lub w terminie wskazanym w wezwaniu do zapłaty – 91,00 zł;

2) za brak ważnego dokumentu poświadczającego uprawnienie do bezpłatnego albo ulgowego przejazdu – 104,00 zł, a w przypadku natychmiastowej zapłaty lub w terminie wskazanym w wezwaniu do zapłaty – 72,80 zł;

3) za brak dokumentu przewozu bagażu lub zwierzęcia albo naruszenie przepisów
o ich przewozie – 52,00 zł, a w przypadku natychmiastowej zapłaty lub w terminie wskazanym w wezwaniu do zapłaty – 36,40 zł;

4) za spowodowanie, bez uzasadnionej przyczyny, zatrzymania lub zmiany trasy środka transportu – 390,00 zł;
2. Opłatę manipulacyjną pobieraną w przypadku zwrotu lub umorzenia opłaty dodatkowej, ustala się w wysokości 10% odpowiedniej opłaty dodatkowej, o której mowa w ust. 1.

§4. Wykaz uprawnionych do korzystania z przewozów bezpłatnych wraz
z dokumentami potwierdzającymi nadane uprawnienia przedstawia poniższa tabela:

LP

UPRAWNIENI

DOKUMENT POTWIERDZAJĄCY UPRAWNIENIE

1.

Posłowie i senatorowie RP.

Legitymacja poselska lub senatorska

2.

Inwalidzi wojenni i wojskowi, przewodnik towarzyszący inwalidzie wojennemu lub wojskowemu zaliczonemu do I grupy inwalidzkiej.

Książeczka inwalidy wojennego (wojskowego).

3.

Osoby niewidome i ociemniałe oraz towarzyszący im przewodnicy.

Orzeczenie stwierdzające niepełnosprawność z powodu stanu narządu wzroku wraz z dokumentem potwierdzającym tożsamość lub legitymacja cywilnej niewidomej ofiary działań wojennych; w przypadku psa przewodnika – certyfikat potwierdzający status psa przewodnika.

4.

Dzieci do ukończenia 4 roku życia.

Dokument potwierdzający wiek dziecka.

5.

Osoby, które ukończyły 70 rok życia.

Dokument potwierdzający wiek osoby.

6.

Osoby posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności oraz towarzyszący im przewodnicy.

Orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności wraz z dokumentem potwierdzającym tożsamość lub legitymacja dokumentująca znaczny stopień niepełnosprawności.

7.

Dzieci i młodzież:

- o specjalnych potrzebach edukacyjnych (posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego) uczęszczające do przedszkoli i szkół ogólnodostępnych, a także do przedszkoli, szkół i placówek specjalnych lub klas integracyjnych;

- z niepełnosprawnością ruchową do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej;

oraz towarzyszący im rodzic lub opiekun.

Legitymacja przedszkolna/szkolna dla dzieci/uczniów niepełnosprawnych lub legitymacja szkolna dla uczniów wraz z posiadanym orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczeniem o niepełnosprawności ruchowej.

8.

Zasłużeni honorowi dawcy krwi.

Legitymacja nadania odznaki honorowej ZHDK.

9.

Osoby objęte „Kutnowską Kartą Dużej Rodziny 3+”

Kutnowska Karta Dużej Rodziny 3+ wraz z dokumentem potwierdzającym tożsamość.

10.

Podróżujący w umundurowaniu funkcjonariusze Policji, Straży Miejskiej w Kutnie i żołnierze Żandarmerii Wojskowej.

Legitymacja służbowa.

11.

Pracownicy, emeryci i renciści Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. z o.o. w Kutnie oraz członkowie rodzin pracowników w zakresie ustalonym w Układzie Zbiorowym Pracy.

Legitymacja pracownicza lub członka rodziny, a w przypadku emerytów i rencistów zaświadczenie wydane przez MZK Sp.
z o.o. w Kutnie wraz z dokumentem potwierdzającym tożsamość.

12.

Osoby kontrolujące MZK Sp. z o.o. w Kutnie w imieniu Miasta Kutno oraz osoby kontrolujące bilety i uprawnienia w trakcie przeprowadzania czynności kontrolnych.

Upoważnienie wydane przez Prezydenta Miasta Kutno; identyfikator wydany przez MZK Sp. z o.o. w Kutnie.

13.

Dzieci i młodzież objęte obowiązkiem szkolnym do ukończenia szkoły gimnazjalnej, uczęszczające do szkół położonych na terenie Gminy Kutno i Gminy Krzyżanów, w ramach transportu do szkoły i z powrotem.

Legitymacja szkolna.

§5. Wykaz uprawnionych do korzystania z przewozów na podstawie biletów ulgowych wraz dokumentami potwierdzającymi nadane uprawnienia przedstawia poniższa tabela:

LP

UPRAWNIENI

DOKUMENT POTWIERDZAJĄCY UPRAWNIENIE

1.

Kombatanci i inne osoby uprawnione na podstawie ustawy z dnia 24.01.1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego.

Legitymacja kombatancka lub legitymacja osoby represjonowanej.

2.

Studenci studiów wyższych na podstawie ustawy z dnia 27.07.2005 r. prawo o szkolnictwie wyższym oraz słuchacze kolegiów pracowników służb społecznych i słuchaczy kolegiów nauczycielskich na podstawie ustawy z dnia 07.09.1991 r. o systemie oświaty.

Legitymacja studencka; legitymacja słuchacza kolegium.

3.

Weterani poszkodowani pobierający rentę inwalidzką z tytułu urazów lub chorób powstałych w związku z udziałem w działaniach poza granicami państwa na podstawie ustawy z dnia 19.08.2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa.

Legitymacja weterana poszkodowanego wraz z legitymacją emeryta-rencisty.

4.

Dzieci po ukończeniu 4 roku życia i młodzież do ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej, nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia.

Dokument stwierdzający wiek dziecka; w przypadku dzieci
i młodzieży w wieku szkolnym legitymacja szkolna.

5.

Emeryci oraz renciści.

Legitymacja emeryta-rencisty z dowodem potwierdzającym tożsamość.

 

do góry