przystanek

Miejski Zakład Komunikacji
Sp. z o.o. w Kutnie

 
ul. Cmentarna 1, 99-300 Kutno
24 / 254 70 55

 

 

20 Mar 2018

Zaproszenie do złożenia ofert cenowych

Napisane przez: MN
Odsłony: 1508

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

W oparciu o treść art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 oraz z 2016 r. poz. 831) Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. w Kutnie zaprasza do składania ofert na:

OFERTĘ NA DOSTAWĘ NOWYCH OPON DO AUTOBUSÓW

1.Termin wykonania zamówienia:

Od daty podpisania do 31.03.2019 roku

 

  1. Kryteria oceny ofert
  2. a) Cena –80 % b) Czas dostawy awaryjnie 48h 10 % ,więcej niż 48 h -0 % (w dni robocze ) c) – Czas rozpatrzenia reklamacji do 7 dni -10% ,więcej niż 7 dni -0%
  3. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:
  4. a) Ofertę należy złożyć z wykorzystaniem załączonego wzoru Formularza ofertowego, stanowiącego Załącznik Nr 1 do Zaproszenia. Ofertę powinna podpisać osoba uprawniona do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy.
  5. b) Jeżeli oferta nie będzie podpisana przez osobę/y wskazaną/e w rejestrze sądowym lub innym dokumencie właściwym dla formy organizacyjnej wykonawcy, do oferty należy załączyć pełnomocnictwo upoważniające tą osobę do reprezentowania Wykonawcy i składania w jej imieniu oświadczeń woli. Z pełnomocnictwa musi jednoznacznie wynikać do jakich czynności prawnych dana osoba/y została/y umocowana/e (w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza).
  6. c) Zaakceptowany wzór umowy – Załącznik Nr 2
  7. d) Aktualny odpis Krajowego Rejestru Sądowego lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.

 

  1. Miejsce i termin składania ofert

Oferty należy składać do dnia 16 kwietnia 2018 roku do godz. 10:00 w Sekretariacie MZK Sp. z o.o. w Kutnie w zabezpieczonych kopertach na adres:

 

Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. w Kutnie

99-300 Kutno, ul. Cmentarna 1

z adnotacją Oferta na dostawę nowych e opon do autobusów.

Osoba do kontaktu: Tadeusz Wiercioch te. 600 – 019- 170

 

 

do góry